Sunday, April 21, 2013

Teori Pengurusan Keselamatan dan kesihatan pekerjaan


Pelbagai teori telah diperkenalkan untuk memberi  penjelasan dan kefahaman tentang persoalan ini dengan harapan dapat menghapuskan kemalangan di tempat kerja mahupun kolej kediaman.  Pengunaan audit keselamatan dan kesihatan adalah penting berdasarkan teori yang dikaitkan ini. 

1. Teori Domino
Teori ini di perkenalkan oleh Herbert W. Heinrich, yang bertugas di Travelers Insurance Company.  Pada tahun 1920, beliau mengkaji sejumlah 75,000 laporan kemalangan industri dan beliau membuat kesimpulan:
(a)    88% kemalangan industri disebabkan oleh tindakan tidak selamat yang dilakukan oleh pekerja;
(b)   10% kemalangan industri disebabkan oleh keadaan yang tidak selamat; dan
(c)    2% kemalangan industri disebabkan oleh punca-punca yang tidak dapat dielakkan.

Hasil daripada kajian itu, Heinrich berjaya mempamerkan sepuluh rumusan yang kemudiannya dipanggil Axioms Of Industrial Safety yang menjadi asas kepada Teori Domino. Heinrich beranggapan bahawa mereka yang berkuasa dan pembuat keputusan mengenai pengurusan kesihatan dan keselamatan patut mengetahui tentang sepuluh kenyataan kemalangan industri yang dikenali sebagai aksiom seperti yang berikut:
(a)
kecederaan disebabkan oleh satu rangkaian faktor yang lengkap dimana kemalangan itu sendiri merupakan salah satu daripada faktor di dalam rangkaian itu.
(b)
Sesuatu kemalangan yang terjadi hanya disebabkan oleh tindakan tidak selamat oleh seseorang atau keadaan fizikal dan mekanikal yang merbahaya.
(c)
Kebanyakan kemalangan adalah berpunca dari perlakuan manusia yang  tidak selamat.
(d)
Perlakuan tidak selamat atau keadaan yang tidak selamat tidaklah semestinya menyebabkan kemalangan atau kecerderaan.
(e)
Sebab seseorang itu melakukan tindakan tidak selamat tidaklah boleh menjadi petunjuk atau pengajaran dalam memilih perlakuan yang betul
(f)
Keseriusan sesuatu kemalangan tidak boleh dirancang atau tidak boleh dijangka   tetapi kemalangan itu pastinya dapat dielakkan.
(g)
Satu teknik pencegahan kemalangan yang terbaik adalah sebanding dengan teknik kualiti dan produktiviti yang terbaik.
(h)
Pihak pengurusan hendaklah bertanggungjawab terhadap keselamatan,          memandangkan kedudukannya sebagai majikan yang menentukan keputusan
(i)
Penyelia merupakan orang penting dalam mencegah kemalangan industri. Selain daripada kos-kos langsung kemalangan seperti pampasan, kos hospital, dan ubat, terdapat juga kos-kos lain yang tidak nyata atau tidak secara langsung.
Menurut Heinrich, aksiom ini meliputi pengetahuan asas yang mesti difahami oleh pembuat keputusan mengenai pencegahan kemalangan. Program-program pencegahan yang mengambil  kira semua aksiom itu adalah lebih efektif berbanding dengan program yang hanya mengambil sebahagian sahaja.  Berasaskan kepada aksiom inilah Heinrich telah membina teori penyebab kemalangan yang kemudiannya di kenali sebagai Teori Domino (Mohamad Khan 2005).  Oleh itu, pengunaan audit keselamatan dan kesihatan jelas telah digunakan oleh Heinrich dalam mengenal pasti punca setiap kemalangan berkenaan berlaku.

2 ,       Teori Faktor Manusia

Menurut teori ini, kemalangan adalah disebabkan oleh satu rantaian peristiwa yang menyebabkan kesilapan manusia.  Teori ini mengandungi tiga faktor yang membawa kepada kesilapan manusia, iaitu berlebihan bebanan, tindak balas tidak bersesuaian dan aktiviti tidak bersesuaian.
a) Berlebihan bebanan
Lebihan bebanan bermaksud ketidakseimbangan di antara keupayaan seseorang pada sesuatu masa tertentu dalam sesuatu keadaan  tertentu dalam kerja yang hendak dilaksanakannya.  Keupayaan seseorang dirujuk kepada kebolehan semula jadi, latihan, keadaan minda, keletihan, stres dan keadaan fizikal. Bebanan yang ditanggung oleh seseorang meliputi tugas yang dipertanggungjawabkan dan di tambah dengan beban-beban lain daripada:
i) Faktor- faktor persekitaran seperti bunyi yang bising, gangguan  dan lain-
    lain.
ii) Faktor-faktor dalaman seperti masalah peribadi, tekanan emosi, kerisauan   
    dan lain-lain.
iii) Faktor-faktor situasi seperti arahan kurang jelas, tahap risiko    
                dan lain-lain (Mohamad Khan 2005).
b) Tindak balas tidak bersesuaian
Bagaimana seseorang itu bertindak dalam sesuatu situasi boleh sama ada menyebabkan atau mencegah kemalangan dari berlaku. Jika seseorang itu mengesan wujudnya sesuatu keadaan merbahaya dan tidak berbuat apa, gelagat ini dianggap sebagai tindak balas tidak sesuai.  Jika seseorang menanggalkan penghadang selamat mesin kerana ingin meningkatkan kuantiti output, gelagat seumpama itu dianggap sebagai tindak balas tidak sesuai. Jika seseorang mengenepikan sesuatu prosedur kerja selamat yang telah diterima pakai, perbuatan beliau itu dikatakan telah bertindak balas secara tidak sesuai.  Tindak balas yang seumpama itu boleh membawa kepada kemalangan.  Keadaan tempat kerja yang tidak sesuai dari aspek saiz, jarak, peralatan  dan sebagainya juga merupakan faktor yang turut menyebabkan penambahan kepada tindak balas tidak sesuai yang boleh membawa kepada kemalangan dan kecederaan.
c) Aktiviti tidak bersesuaian
Kesilapan manusia berlaku hasil daripada aktiviti-aktiviti yang tidak sesuai. Contoh aktiviti tidak sesuai ialah apabila seseorang yang sedang bekerja menyalah tafsirkan tahap risiko yang wujud dalam sesuatu pekerjaan yang sedang dilaksanakan dan terus bekerja dengan tanggapan yang silap.  Dalam keadaan yang sedemikian, kemalangan dan kecederaan boleh berlaku. (Mohamad Khan 2005).

3.     Teori  Sistem

Sistem diertikan sebagai satu kumpulan kompenan yang berinteraksi dan saling berkaitan secara bersama mewujudkan suatu keseluruhan yang bersepadu.  Definisi ini menjadi asas kepada teori sistem.  Teori ini melihat sesuatu situasi yang memungkinkan kemalangan berlaku sebagai satu sistem yang merangkumi kompenan yang berikut:
a) individu(host)
b) mesin(agensi)
c) persekitaran
Oleh itu, berkemungkinan sesuatu kemalangan itu berlaku ditentukan oleh bagaimana kompenan-kompenan itu bertindak balas.  Perubahan dalam bentuk interaksi itu boleh meningkatkan atau mengurangkan kemungkinan berlakunya kemalangan. Antara model-model sistem yang digunakan dengan meluas ialah model yang diperkenalkan oleh R.J Firenzie.  Kompenan utama di dalam model ini ialah manusia, mesin, persekitaran, maklumat, keputusan, risiko dan tugas yang hendak dilaksanakan.  Setiap satu kompenan itu mempunyai risiko kemungkinan. (Mohamad Khan 2005)
Model ini menunjukkan bahawa semasa seseorang sedang berinteraksi dengan sebuah mesin di dalam persekitaran tertentu, tiga aktiviti berlaku di antara sistem dan tugas yang hendak dilaksanakan, terdapat risiko kemungkinan berlakunya kemalangan yang berbeza, antaranya ialah tahap risiko, ada ketika risikonya tinggi dan ada ketika tahap risikonya rendah.  Tahap risiko itu bergantung kepada maklumat yang terdapat dan keputusan yang dibuat.
Walau bagaimanapun, contohnya persekitaran di mana operator itu bekerja biasanya sibuk, dan tekanan untuk menyiapkan tugas dalam masa yang ditetapkan menjadi lebih tegang jika tarikh siapnya sudah lewat.  Faktor-faktor seperti itu dikenali sebagai faktor tekanan yang akan melemahkan pertimbangan dalam proses mengumpul maklumat, membuat analisis tahap risiko dan membuat keputusan.  Jika faktor tekanan bertambah bilangannya, kemungkinan berlakunya kemalangan juga meningkat.
Oleh kerana itu, Firenzie juga mencadangkan lima faktor yang patut diberi pertimbangan sebelum memulakan proses mengumpul maklumat, menilai tahap risiko dan membuat keputusan (Mohamad Khan 2005).  Faktor-faktor itu adalah:
(a)    keperluan sesuatu tugas.
(b)   keupayaan seseorang pekerja dan kekangan.
(c)    faedah yang diperolehi bila tugas berjaya diselesaikan.
(d)   kerugian yang ditanggung jika dilaksanakan tetapi tidak berjaya.
(e)    kerugian yang ditanggung jika tugas tidak dilakukan.

            Beberapa kajian berkaitan dengan isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan pernah di jalankan oleh pengkaji lain antaranya ialah John et al. (2006).  Sistem audit keselamatan dan kesihatan yang berkesan adalah dengan mengenalpasti peraturan keselamatan di kawasan tertentu bagi pembaikan. Hal ini, khususnya penting dalam persekitaran kendalian kerja pada hari ini. Pengkaji telah menyatakan audit luaran keselamatan melibatkan tiga peringkat iaitu perancangan, prestasi dan tindakan susulan. Menurut pengkaji fasa pemeriksaan perancangan adalah melibatkan aspek seperti kemudahan untuk memilih, penubuhan jadual periksa audit, juruaudit yang mengelolakan kumpulan audit dan menyediakan aturan audit.  Manakala dalam peringkat prestasi menurut pengkaji, satu jadual periksa kira-kira harus bersedia dari semasa ke semasa dan diedarkan kepada kakitangan,sekurang-kurangnya dua minggu di hadapan periksa audit. Selain itu, bahagian-bahagian kemudahan dan kumpulan audit yang fleksibiliti diperlukan untuk satu audit yang berkesan. Tindakan susulan ini pula menurut pengkaji ialah tindakan seperti semakan audit, melaporkan penyelesaian dan resolusi penemuan.

4.        Teori Kemalangan Petersen

Teori Kemalangan Petersen merupakan salah satu teori yang boleh mewakili pendekatan kemalangan industri bagi pendekatan agensi. Pendekatan agensi merujuk kepada kelemahan dalam pengurusan sesebuah organisasi sehingga menyebabkan kemalangan berlaku di tempat kerja.
           
Dan Petersen (2003) mengusulkan tiga elemen dalam teorinya iaitu elemen perangkap ergonomik, keputusan yang mendorong kesilapan dan kegagalan sistem. Faktor kegagalan sistem merupakan penyumbang utama kepada teori Petersen. Sistem tersebut merujuk kepada sistem  pengurusan yang dilaksanakan dalam aspek keselamatan di sesebuah tempat kerja atau organisasi. Sistem semestinya melibatkan pihak pengurusan di mana menjadi tanggungjawab mereka untuk memastikan segala peraturan yang dilaksanakan bersesuaian dan dipatuhi pekerja. Petersen menyenaraikan beberapa kegagalan terhadap sistem iaitu:

a)      Tiada penyertaan bersungguh-sungguh daripada pihak majikan, pengurusan dan pekerja.
b)      Pengurusan tidak mengadakan dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang lengkap di tempat kerja. Melalui dasar ini komitmen dan janji bertulis majikan dapat dilihat.
c)      Majikan tidak menjelaskan tanggungjawab dan penguatkuasaan keselamatan dan kesihatan pekerja dengan baik.
d)     Prosedur keselamatan seperti penyiasatan di tempat kerja, pengukuran, pengauditan, dan pembetulan tidak dilakukan dengan betul.
e)      Program latihan teknikal dan kepimpinan tidak diberikan secukupnya kepada pekerja.

            Petersen mengemukakan bahawa faktor organisasi adalah penyumbang kepada kemalangan industri. Hal ini merangkumi aspek polisi dan prosedur keselamatan yang longgar, tiada latihan pekerja, pemeriksaan mutu dan tidak menggunakan piawaian dalam pengendalian mesin di kilang. Faktor-faktor tersebut  akan mendatangkan kemalangan dan seterusnya kecederaan kepada pekerja. Petersen telah menerangkan dengan jelas bahawa faktor organisasi mempengaruhi kelakuan tidak selamat pekerja. Kesedaran dan tindakan perlu sentiasa dititik beratkan oleh jawatankuasa keselamatan dan kesihatan pekerjaan di organisasi
Post a Comment